Mdcb数据文件下载页面。
点击文件名链接下载!

1.廊坊台站
Mdcb20210618 lf20181228

2.西安台站
6xa20210921 6xa20210924 6xa20210925 6xa20210926

3.黄岛台站
hd20210919 hd20210920 hd20210921 hd20210922 hd20210923 hd20210924 hd20210925 hd20210926

4.云南宜良台站
yl20210731 yl20210802 yl20210805 yl20210806 yl20210807 yl20210808 yl20210809 yl20210810 yl20210816

5.城阳
chd20180521 chd20180522 chd20180523 chd20180524 chd20180525 chd20180526 chd20180527

6.东莞
dg20210921 dg20210922 dg20210923 dg20210924 dg20210925 dg20210926

7.江阴
jy20210902 jy20210903 jy20210904 jy20210905 jy20210906

8.王文祥
MDCB法速成教材.doc 监测区域地应力变化预测地质灾害.rar

9.米易台站
my20210921 my20210922 my20210923 my20210924 my20210925 my20210926

10.高雄师大
NKNU20100415.rar NKNU20100416.rar NKNU20100417.rar NKNU20100418.rar NKNU20100419.rar NKNU20100420.rar NKNU20100421.rar NKNU20100422.rar NKNU20100423.rar NKNU20100424.rar NKNU20160913.rar

11.花莲
HL20100415.rar HL20100416.rar HL20100417.rar HL20100418.rar HL20100419.rar HL20100420.rar HL20100421.rar HL20100422.rar HL20100423.rar HL20100424.rar HL20160728.rar HL20160729.rar HL20160730.rar HL20160815.rar HL20160816.rar HL20160817.rar HL20160818.rar HL20160819.rar HL20160820.rar HL20160821.rar

12.喀左县地震局台站
kz-6x-20210922 kzMdcb20210926

13.天津台站


14.台北政大附中HP
ZDHP20160718.rar

15.台湾东南大学
DNhp20160711.rar

16.兰阳技术学院


17.台东大学
TD620160913.rar

18.彰化芬园休闲体健园区
FY20160625.rar

19.沈阳台站
SHYMdcb20181228 SHYMdcb20181229 SHYMdcb20181230 SHYMdcb20210622

20.集集
CHICHI20160614.rar

21.太平台站
TP20160904.rar TP20160905.rar TP20160906.rar TP20160907.rar TP20160908.rar TP20160909.rar TP20160910.rar TP20160911.rar TP20160912.rar TP20160913.rar

22.指南台站
ZNHP20160804.rar

23.竹山台站
Chusan20160308.rar

24.台灣大學站台
TD20160913.rar

25.凌海台站
LhMdcb20210918 LhMdcb20210919 LhMdcb20210920 LhMdcb20210921 LhMdcb20210922 LhMdcb20210923 LhMdcb20210924 LhMdcb20210925

26.下花园台站
hzz20180824 hzz20180825 hzz20180826 hzz20180827 hzz20180828 hzz20180829 hzz20180830 hzz20180831 hzz20180901

27.修武五型
5-xw20210731 5-xw20210801 5-xw20210830 5-xw20210906 5-xw20210913 5-xw20210919 5-xw20210920 5-xw20210921 5-xw20210922 5-xw20210926

28.周至台站
zz20181226 zz20181227 zz20181228 zz20181229 zz20181230 zz20181231

29.木口台站


30.良乡台站
TJMdcb-620210701 TJMdcb-620210702 TJMdcb-620210816 TJMdcb-620210921 TJMdcb-620210922 TJMdcb-620210923 TJMdcb-620210924 TJMdcb-620210925 TJMdcb-620210926

31.迁安台站
LF6x20210608 LF6x20210729 LF6x20210801 LF6x20210802 LF6x20210803 LF6x20210816 LF6x20210921 LF6x20210922 LF6x20210923 LF6x20210924 LF6x20210925 LF6x20210926

32.北京小汤山台站
GHJJ5-20210917 GHJJ5-20210922 GHJJ5-20210926

33.岸上乡台站
as20210803 as20210804 as20210805 as20210806 as20210807 as20210808 as20210820 as20210822

34.厦门台站
XM5-20210620 XM5-20210621 XM5-20210622 XM5-20210921 XM5-20210922 XM5-20210923 XM5-20210924 XM5-20210925 XM5-20210926

35.保定台站
BDMdcb20210723 BDMdcb20210730 BDMdcb20210731 BDMdcb20210801 BDMdcb20210806 BDMdcb20210807 BDMdcb20210810 BDMdcb20210811

36.长安县台站
jczx20150701

37.赣榆台站
gy20100415 gy20100416 gy20100417 gy20100418 gy20100419 gy20100420 gy20100421 gy20100422 gy20100423 gy20100424

38.昆明台站
MK20180810 MK20180811 MK20180812 MK20180813 MK20180814 MK20180815

39.西安高新区台站
6GX20181223 6GX20181224 6GX20181225 6GX20181226 6GX20181227 6GX20181228 6GX20210921 6GX20210922 6GX20210923 6GX20210924 6GX20210925 6GX20210926

40.官渡台站


41.晋宁台站
XQ20210921 XQ20210922 XQ20210923 XQ20210924 XQ20210925 XQ20210926

42.禄劝台站


43.东川台站


44.寻甸台站
6xmk20210921 6xmk20210922 6xmk20210923 6xmk20210924 6xmk20210925 6xmk20210926

45.富民台站


46.吴江台站


47.胶南台站
jn20100413 jn20100414 jn20100415 jn20100416 jn20100417 jn20100418 jn20100419 jn20100420 jn20100421 jn20100422 jn20160110 jn20160111 jn20160112 jn20160113 jn20160114 jn20160115 jn20160116 jn20160117 jn20160118 jn20160119

48.大庆第二采油厂
xxz620210702 xxz620210803 xxz620210921 xxz620210922 xxz620210923 xxz620210924 xxz620210925 xxz620210926

49.南京台站
NJ20210920 NJ20210921 NJ20210922 NJ20210923 NJ20210925 NJ20210926

50.修武六型台站
6xw20210621 6xw20210622 6xw20210623 6xw20210624 6xw20210625 6xw20210626 6xw20210627

51.大庆台站
DQ-820210722 DQ-820210730 DQ-820210731 DQ-820210801 DQ-820210823 DQ-820210912 DQ-820210924

52.成都大邑


53.西安市地震局
jczx20180924 jczx20181226 jczx20181227 jczx20181228 jczx20181229 jczx20181230 jczx20181231 jczx20210623 jczx20210624 jczx20210625 jczx20210626 jczx20210627 jczx20210628 jczx20210921 jczx20210922 jczx20210923 jczx20210924 jczx20210925 jczx20210926

54.西安市未央区
wy620181226 wy620181227 wy620181228 wy620181229 wy620181230 wy620181231 wy620210921 wy620210922 wy620210923 wy620210924 wy620210925 wy620210926

55.中煤西安研究院
xa20210606 xa20210607 xa20210608 xa20210609 xa20210923 xa20210924 xa20210925 xa20210926

56.陕西阎良地震局
YAL20180113 YAL20180114 YAL20180115 YAL20180116

57. 防灾减灾基金会平谷台站


58.中国巨灾灾害链研究中心


59.秘鲁台站
bl520210620 bl520210621 bl520210622 bl520210623 bl520210624

60.木口台站
MK20210530 MK20210531 MK20210601 MK20210602 MK20210610 MK20210613 MK20210625 MK20210629 MK20210710 MK20210711